Board of Trustees

Dennis Murawski – Class of 1968

Steve Paolini – Class of 1990

Peter Sciortino – Class of 1988

Kathleen Jillions – Class of 1982

Rich Suter – Class of 1975

Matt Tierney – Class of 1996